Raadpleeg onze maattabel hieronder of neem contact met ons op en wij zullen u adviseren over de maat die het beste past bij de morfologie van uw kind. Als, ondanks al onze inspanningen, de maat niet past wanneer je het pakket ontvangt, heb je 30 dagen om te ruilen of een terugbetaling aan te vragen!

Maattabel

Heeft u een vraag?

Telefoon: +32 470 170 107
Boodschapper | WhatsApp
Schrijf ons: Contactformulier
Juridische kennisgeving

Presentatie van de site

De site Les p'tits canons is een online winkel van het bedrijf ANOW SRL.

• Maker en eigenaar : ANOW SRL

• Publicatiemanager : ANOW SRL

• Adres : Fonds de la marchose 6, 5590 Ciney - België

• Contact : info@lesptitscanons.com of via de contactpagina van de site

• Telefoon : +32 470 170 107

• BTW-nummer : BE0750.878.483

• IBAN : BE89 0689 3818 0185

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.lesptitscanons.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.lesptitscanons.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door Les P'tits Canons, die zich dan inspannen om de gebruikers te informeren vóór de data en tijden van de interventie.

De site www.lesptitscanons.com is gemaakt door Pascal DEGUT . Het wordt regelmatig bijgewerkt door de site-eigenaar. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site www.lesptitscanons.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Les P'tits Canons streeft ernaar om op de site www.lesptitscanons.com zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.lesptitscanons.com wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site www.lesptitscanons.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

Wachttijd

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen - artikel L.221-18 en volgende van het consumentenwetboek en de Hamon-wet op verkoop op afstand, heeft de consument recht op een herroepingstermijn van 14 dagen na de datum van aankoop.

Hiervoor moet de consument een schriftelijk verzoek indienen, dat het volgende omvat:

• een gedateerde brief met als onderwerp herroeping – standaardformulier

• een kopie van zijn factuur of ondertekende inkooporder

Dit verzoek moet aangetekend worden verzonden naar het volgende adres:

Les P'tits Canons
Marchose fonds 6
5590 Ciney
België

Elk verzoek dat niet voldoet aan de wettelijke bepalingen zal stelselmatig worden afgewezen.

De terugbetalingsvoorwaarden worden afgegeven binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de brief door de dienstverlener. Bij gebreke hiervan is de dienstverlener een vertragingsrente verschuldigd.

Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

Intellectuele eigendom en vervalsingen

Les P'tits Canons is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Les P'tits Canons.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid

Les P'tits Canons kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.lesptitscanons.com , en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet aan de specificaties voldoet, het verschijnen van een bug of een onverenigbaarheid.

Les P'tits Canons kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.lesptitscanons.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Les P'tits Canons behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Les P'tits Canons zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto , enz.).

Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Bij gebruik van de site www.lesptitscanons.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.lesptitscanons.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

Les P'tits Canons verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.lesptitscanons.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.lesptitscanons.com de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, onder vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.lesptitscanons.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van Les P'tits Canons en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website www. lesptitscanons.com.

De site is aangemeld bij de CNIL omdat deze persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hypertekstlinks en cookies

De site www.lesptitscanons.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Les P'tits Canons. Les P'tits Canons heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Als u door de site www.lesptitscanons.com bladert, worden er waarschijnlijk cookies op de computer van de gebruiker geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Privacy" op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.lesptitscanons.com is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

Lexicon

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).